Budowa linii kablowych wymaga zachowania dużej staranności podczas układania kabli oraz właściwego doboru materiałów. Przy robotach kablowych istotna jest wiedza i doświadczenie wykonawcy oraz ciągła weryfikacja wykonywanych prac przez osobę nadzoru oraz wykonanie pomiarów powykonawczych.

Ważne, aby realizacją zajęła się firma, która ma duże doświadczenie, gdyż popełnienie błędów może mieć kosztowne konsekwencje i stanowić źródło problemów.  W wielu przypadkach budową linii kablowych zajmują się firmy, nie mające podstawowej wiedzy inżynierskiej co skutkuje, np. układaniem kabli bez podsypki i zasypki piaskowej,  bez przepustów pod drogami utwardzonymi lub nawet instalacją kabli wraz z sieciami wod-kan.

Jak powinna przebiegać budowa linii kablowych?

Budowa linii kablowych – zalecenia

Zalecenia dotyczące budowy linii kablowych opisuje norma N-SEP E004.
Prace kablowe powinny być realizowane zgodnie z wiedzą inżynierską.
Należy pamiętać o następujących zasadach:

  • linie winno się układać na odpowiedniej głębokości oraz na podsypce piaskowej lub bezpośrednio w gruncie piaszczystym (jeżeli taki występuje);
  • nie należy ciągnąć kabli przed montażem bez rolek kablowych po gruncie lub drogach kołowych;
  • istotne jest wykonanie zasypki i obsypki bocznej.

Dlaczego jest to tak ważne? Przede wszystkim mając na uwadze niezawodność eksploatacji linii oraz spełnienie warunków technologicznych montażu  kabli. Jeśli montaż zostanie przeprowadzony na niewłaściwym podłożu, to może przyczynić się to do degradacji
i uszkodzeń przewodów. Dzięki temu, że zostanie użyta odpowiednia posypka i zasypka, możliwe są ruchy termiczne linii oraz jej odpowiednie zabezpieczenie przed przetarciem (między innymi od głębszych frakcji gruntu). Ponadto piasek zapewnia właściwe oddawanie ciepła.

Głębokość układania linii kablowych

Głębokość należy dopasować w zależności od miejsca montażu i poziomu napięcia znamionowego. Jak czytamy na stronie firmy Wasztan stosuje się, np. następujące wytyczne:

  • kable o napięciu znamionowym w przedziale 1-20 kV układane poza użytkami rolnymi powinny być położone na głębokości nie mniejszej niż 80 cm,
  • kable o napięciu znamionowym w przedziale pomiędzy 20, a 30 kV układane na użytkach rolnych powinny być położone na głębokości nie mniejszej niż 90 cm,
  • kable o napięciu do 1kV przeznaczone do zasilania sygnalizacji świetlnej, drogowej lub latarni należy układać pod chodnikami na głębokości co najmniej 50cm,
  • kable nN o napięciu mniejszym niż 1kV układane poza użytkami rolnymi należy układać na głębokości nie mniejszej niż 70cm,
  • kable o napięciu znamionowym większym niż 30kV układa się na głębokości nie mniejszej niż 1m.

W sytuacji, gdy nie jest możliwe zachowanie w/w minimalnych głębokości dopuszczalne jest użycie rur otaczających na odcinku wypłycenia.

Zatem jak wykazano układanie kabli jest czynnością wymagającą znajomości norm, a także staranności. Zasadne jest realizowanie tego typu prac przez  sprawdzonych i doświadczonych wykonawców, którzy zrealizują prace kablowe prawidłowo.